Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Naujienos

Prisijunk prie komandos!

Pragiedruliai, Panevėžio kūrybiškumo centras ieško projekto vadovės, -(o)

Pragiedruliai - Panevėžio miesto centre esančiame Skaistakalnio parke įsikūręs
kūrybiškumo centras. Čia veikia dailės, dizaino, taikomojo teatro, audio-video ir
alternatyviosios fotografijos studijos, parodų ir renginių erdvė, miesto gyventojams atviras
miško daržas.

DARBO POBŪDIS:

nustato Centro veiklos plėtojimo kryptis, perspektyvas ir strategiją;
planuoja ir organizuoja Centro vykdomą veiklą, atsako už jos tikslų ir funkcijų
įgyvendinimą, rengia programų projektus derindamas su direktoriumi;
tvarko Centro dokumentaciją;
sudaro mėnesinius ir metinius veiklos planus bei ataskaitas, nustatytu laiku teikia
direktoriui;
vadovauja komandos funkcijų, uždavinių, pareigų veiklų vykdymo organizavimui,
planavimui, derinimui ir kontroliavimui; planuoja, organizuoja, kontroliuoja darbus bei
užduočių planavimą ir paskirstymą pagal Centrui numatytus uždavinius ir funkcijas;
sudaro ir prižiūri darbuotojų darbo grafikus, derina darbuotojų atostogų grafikus
einamiesiems metams;
analizuoja, sistemina, apibendrina informaciją, teikia išvadas ir pasiūlymus direktoriui;
stebi, analizuoja ir vertina kultūros rinkos produktus ir auditorijos poreikius, inicijuoja ir
koordinuoja šiuos poreikius tenkinančių veiklų įgyvendinimą, gerina Centro paslaugų
teikimą;
ieško rėmėjų, rengia projektus, teikia fondams paraiškas paramai gauti;
užtikrina racionalų ir taupų skiriamų lėšų naudojimą;
inicijuoja Centro programų rengimą, organizuoja jų svarstymą ir teikia direktoriui tvirtinti.
pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybinėmis, savivaldybių institucijomis ir
įstaigomis sprendžiant klausimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
rūpinasi tinkamu Centro turto, valdymu, naudojimu ir priežiūra. Dalyvauja
inventorizacinėje komisijoje inventorizuojant įstaigos materialines vertybės;
sprendžia operatyvius valdymo klausimus ir priima sprendimus savo kompetencijos
ribose;
atsako už Centro komunikacijos strategiją ir jos įgyvendinimą;
atsako už meno ir edukacinių erdvių įveiklinimą, planavimą, administravimą;
užtikrina viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, prižiūri, kad būtų laiku parengti pirkimo
dokumentai;
kartu su Centro komanda rengia ir įgyvendina edukacines, menines, programas,
renginius atsižvelgia į Centro planų nuostatas, temas bei veiklas, aktyviai prižiūri
grįžtamojo ryšio procesą;
aktyviai palaiko ryšius su miesto, Lietuvos ir užsienio organizacijomis; atstovauja Centrui
renginiuose, projektų veiklose, palaiko ryšius su rėmėjais, vietos bendruomene;
atsako už Centro steigėjo priskirtų miesto švenčių, minėjimų organizavimą;
dalyvauti komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra įtrauktas, veikloje nario teisėmis;
laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, darbo drausmės reikalavimų;
vykdo kitus direktoriaus pavedimus atitinkančius Centro tikslus ir funkcijas.

KANDIDATAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

– Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;
– Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose
Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių
sistemą);
– Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį projektų valdymo/įgyvendinimo srityje;
– Išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis
raštu ir žodžiu;
– Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis
technologijomis;
– Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d.
nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir
įgyvendinimo“, reikalavimus;
– Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius
pirkimus, dokumentų valdymą ir atliekamas funkcijas;
– Gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti
informaciją, rengti išvadas;
– Būti pareigingu, darbščiu, kūrybingu, gebėti sklandžiai ir kultūringai bendrauti su
interesantais ir kolegomis.
– Žinoti darbų saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus ir jų laikytis;
– Išmayti profesinės etikos ir elgesio kultūros reikalavimus, elgesiu ir veikla nepažeisti
etikos principų ir taisyklių.
– Gebėti efektyviai valdyti organizuoti žmogiškuosius išteklius, išmanyti komandos
formavimo ir motivavimo principus.
– Gebėti racionaliai ir veiksmingai organizuoti ir tobulinti Centro infrastruktūrą, efektyviai
organizuoti finansinius bei kitus galimus išteklius reikalingus projektinei veiklai vykdyti.
– Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti projektines veiklas.
– Išmanyti vadybos principus, kurti, formuoti ir įgyvendinti Centro veiklos kryptis, inicijuoti
ir valdyti pokyčius, nustatyti veiklos prioritetus, užtikrinti Centro tikslų įgyvendinimą,
plėtoti partnerystes.
– Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus
pagal priskirtas funkcijas.

ATLYGINIMAS

Tai viso etato darbo pozicija Panevėžyje. Numatomas darbo krūvis – 1 etatas. Pareiginės
algos koeficientas nuo 9 iki 10.5 atsižvelgiant į kvalifikaciją, darbo stažą bei priedus
priklausančius nuo rezultatų.

PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ATRANKOS TVARKA

Paraiškų laukiame iki 2023 m. lapkričio 9 d., 23.59 val.
Paraiškai reikalingus dokumentus siųsti el. paštu info@semc.lt, laiško pavadinimas –
,,Projekto vadovė, -(as)”.

PARAIŠKOS DOKUMENTAI

– Gyvenimo aprašymas (CV), kuriame pristatykite šiai pozicijai aktualias jūsų turimas
kompetencijas;
– Motyvacinis laiškas, kuriame pagrįskite savo suinteresuotumą dirbti kultūros sektoriuje
ir Panevėžio kūrybiškumo centre “Pragiedruliai”;
– Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Dėl papildomos informacijos prašome susisiekti el. paštu info@semc.lt

LINKIME JUMS SĖKMĖS!